جمله روز
آينده از آن کشوری است که مردمان اش مجال بيشتری برای انديشيدن دارند
تماس با من

ایمیل:heresh@iausdj.ac.ir
گزیده گالری