دکتر هیرش سلطان پناه
نام کاربری
رمز عبور
 
  ثبت‌نام
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
پيشنهاد روشي براي بدست آوردن تابع ارجحيتهاي تصميم گيرنده و بکار گيري آن در بهين سازي چند پاسخه در روش سطح پاسخ- مجله مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، پذیرش
ارائه مدلی جهت برآورد میزان پیشرفت پروژه با معیارهای چندگانه- مجله علمي پژوهشي مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، تابستان 90
مقایسه انتظارات و اداراکات مشتریان از عملکرد شرکت مخابرات کردستان با استفاده از مدل سرکوال- فصلنامه فراسوی مدیریت دانشگاه آزاد تبریز
بکارگیری و مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی- مجله دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
ارائه روشی جدید جهت برآورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه- مجله علمي پژوهشي مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج