دکتر هیرش سلطان پناه
نام کاربری
رمز عبور
 
  ثبت‌نام
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
دکتر هیرش سلطان پناه
پيشنهاد روشي براي بدست آوردن تابع ارجحيتهاي تصميم گيرنده و بکار گيري آن در بهين سازي چند پاسخه در روش سطح پاسخ- مجله مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، پذیرش
ارائه مدلی جهت برآورد میزان پیشرفت پروژه با معیارهای چندگانه- مجله علمي پژوهشي مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، تابستان 90
مقایسه انتظارات و اداراکات مشتریان از عملکرد شرکت مخابرات کردستان با استفاده از مدل سرکوال- فصلنامه فراسوی مدیریت دانشگاه آزاد تبریز
بکارگیری و مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی- مجله دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
ارائه روشی جدید جهت برآورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه- مجله علمي پژوهشي مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
قابل توجه دانشجویان محترم دکتری حسابداری که درس ریاضیات و کاربرد آن در بازرکانی دارند. خواهشمند است مقاله مرتبط با یکی از موضوعات ارائه شده در طول ترم که ظرفیت و پتانسیل بالایی داشته باشد را به عنوان آخرین تکلیف حداکثر تا بیست و پنج شهریور تحویل نماینده کلاس فرمایید.
قابل توجه دانشجویان محترم دکتری حسابداری که درس ریاضیات و کاربرد آن در بازرکانی دارند. خواهشمند است CD موارد ذیل را حداکثر تا تاریخ 25/4/1393 به آقای حیدری نماینده کلاس تحویل دهید. - محتویات مربوط به مقاله شامل : الف) فایل PDF مربوط به مقاله,ISI 2012به بالا در ارتباط با مطالب درسی ب) فایل Word و PDF ترجمه مقاله ج) فایل Word و PDF پاسخ به چهار سوال زیر: ج -1- مسئله اصلی این مقاله چیست؟ ج -2- مدلی که در چارچوب آن مسئله تحقیق بررسی شده است کاملا تشریح گردد؟ ج -3- مقاله به چه نتیجه ای رسیده است؟ ج -4- چه موضوعاتی در ایران، استان یا سازمان ها وجود دارد که از روش ارائه شده در مقاله قابل بررسی است؟
دانشجویان عزیز که درس مدیریت طرحهای توسعه دارند لازم است کتاب استاندارد مدیریت طرح ویرایش سوم ترجمه سیامک حاجی یخچالی، سرمد کیانی و وحیدرضایوسفی از انتشارات آریانا قلم را تهیه نمایند.